لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12418

برنامه کامل ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

255

مفاهیم مدنی در رساله مدنیّه – با اندیشمندان