لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12406

شاید شنیده باشید(۱۱۱) – ق۳

272

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء