شاید شنیده باشید(۱۱۱) – ق۲

63

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12404