لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12404

شاید شنیده باشید(۱۱۱) – ق۲

211

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء