لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12402

شاید شنیده باشید(۱۱۱) – ق۱

129

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء