لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12373

حرف امروز- استمرار ظهورات الهیّه ق۱

292

استمرار ظهورات الهیّه یا ارسال رسل از جانب خداوند در هرعصر کاویده میشود و ادامه بحث به جلسه آینده موکول میگردد.