لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12372

پرواز – فاضل قاینی(نبیل اکبر) ق۱

361

فاضل قاینی که از دانشمندان اسلامی بود٬ طلاب مخالف او شایعه کردند که پیرو باب است و در زمانی که بابی کشی شدت یافته بود گرفتار شد.