لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12352

معماران صلح – گرامین بانک (ق۲ و پایانی)

247

هومن عبدی در این قسمت برای دومین و آخرین بار به تنها موسسه‌ی مالی که تونسته در تاریخ نوبل در سال ۲۰۰۶ به جایزه‌ی صلح دست پیدا کنه خواهد پرداخت: گرامین بانک.