لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12317

شاید شنیده باشید(۱۱۰) – ق۳

237

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء