لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12315

شاید شنیده باشید(۱۱۰) – ق۲

189

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء