لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12313

شاید شنیده باشید(۱۱۰) – ق۱

208

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء