لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12270

خاطرات یوتاب(۲۲) – محکومیّت

380

یوتاب به حکم دادگاه به پنج سال زندان تعلیقی محکوم و با سپردن وثیقه آزاد میشود.