لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12265

حرف امروز- نیاز بشر به دین حقیقی

253

” نیاز بشر به دین حقیقی ” عنوانی است که برای این برنامه انتخاب شده است و در آن به لزوم تجدید ادیان و شرایط پذیرش دین جدید در هر زمان اشاره میشود.