لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12235

بازتاب – قدرت ق۲

253

در مفهوم سیاسى وعلوم اجتماعى، بعضی از جامعه شناسان سیاسی تلاش داشته اند به بیان حدود و قیود قدرت اهتمام کنند. آیا مفهوم قدرت با محدودیت در مغایرت نیست؟ آیا قدرت نا محدود با دیکتاتورى همراه نمیشود؟ چطور میشود از قدرت بهره برد؟ دیدگاه جامعه بهائى در مورد قدرت چیست؟ در این برنامه هم همچون برنامه گذشته به دنبال واکاوى مفهوم قدرت شاهرخ کوهستانى همراه است با کاوه کنعانى و کامیار بهرنگ.