لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12191

شاید شنیده باشید(۱۰۹) – ق۱

189

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء