لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12161

به دنبال معنا(۳۱) – مشکل مصطفی

204

دراین برنامه بازهم بحث مصطفی و گفتگوی دستان و دوستانش برای رفع مشکل او .