لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12160

این روزها – جوانان امروز، رهبران فردا

213

گردهمائی ۱۵۰ جوان و گفتمان یگانگی ادیان در واشنگتن دی سی