لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12128

مفاهیم مدنی(۱۳) – شرایط محفل شور

214

شرایط اعضاء مجالس مشورت و پارلمانها و نقش انتخاب کنندگان آنها در رساله مدنیّه.