لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12116

شاید شنیده باشید( ۱۰۸) – ق۳

72

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء