لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12102

الماسهای آفریقایی – ف۱ ق۶

189

تمرکز کرمل بر روی نقش شهروند در ارتباط با دولت هست.
به عنوان یکی از فعالیتهای فردی که کرمل در جهت بهبود وضع جامعه اطرافش انجام می ده ، تشکیل کلاسهایی برای اطفال هست.