لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12100

فصل مشترک – معماری ماندگار

380

از فریبرز صهبا پرسیدیم یک معماری ماندگار باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟