لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12076

خاطرات یوتاب(۲۰) – بازجوئی

240

یوتاب دستگیر و مورد بازجوئی قرار میگیرد.