لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12069

حرف امروز- خلقت انسان

273

هدف از خلقت انسان در پرتو تعالیم دیانت بهائی