لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12068

پرواز- شیخ محّمد ابراهیم فاضل شیرازی ق۴

429

فاضل که پس از ایمانش به دیانت بهایی هیچ ارتباطی با بهائیان نداشت عازم عکا شد وپس از تحمل سختی راه طولانی حضور حضرت عبدالبها مشرف شد وبه خاطر وسعت علمش اورا به فاضل ملقب فرمودند.