لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12028

بازتاب – قدرت ق۱

357

قدرت مفهومیه که در بیشتر علوم مورد توجه قرار گرفته و فعل اون به خداوند هم نسبت داده میشه. به راستى مفهوم قدرت چیست؟ چه تفاوتى با اقتدار، استیلا، سلطه و نفوذ و تاثیر گذارى دارد؟ اگر ضرورت وجود قدرت را بپذیریم مشروعیت آن از کجا ناشى میشود؟ دراین برنامه بازتاب با موضوع قدرت شاهرخ کوهستانى به اتفاق کاوه کنعانى و کامیار بهرنگ به بحث در مورد قدرت به ویژه از جهت جامعه شناسى و علوم سیاسى میپردازند.