لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12023

مفاهیم مدنی(۱۲) – منشاء قوانین

255

آیا قوانین منشاء الهی دارند یا آنکه بشر بدون آنکه از موضع یا منشاء فوق بشری الهام یا کمک بگیرد خود به وضع قوانین اقدام میکند ؟