لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12012

الماسهای آفریقایی – ف۱ ق۵

321

امروز لیلا با خانم جوانی به نام کرمل مصاحبه می کنه. کرمل در رشته سیاست و قوانین اجتماعی تحصیل می کنه.