لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12008

مثل نسیم – کیشان راجا

272

تو خانواده هندو بزرگ شدم… ایده تغییر مذهب من خیلی راحت نبود… میخواستم در خدمت به جامعه باشم و خدمت کردن به مردم رو دوست دارم… این هفته با کیشان