لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11950

به دنبال معنا(۲۹) – راه حل

182

در این برنامه فربد و پدرش آقای سماواتی بحث مهمی با هم دارند و سودابه و شکیلا و سعید به ماموریت مهمی می روند.