لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11931

برنامه کامل ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

192

مفاهیم مدنی در رساله مدنیّه – با اندیشمندان