لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11929

مفاهیم مدنی(۱۱) – مجوّز جنگ و خشونت ؟

233

– آیا خشونت و جنگ در بعضی مواقع مجاز است ؟
– علّت ویرانی و تلفات ملّت ایران و سایر کشورهای جهان .