لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11902

الماسهای آفریقایی – ف۱ ق۴

229

دفعه قبل با هدی و اوموندی آشنا شدیم، زوج فوق العاده ای که از پیش زمینه های مختلف فرهنگی و مذهبی میان.
اوموندی اهل کنیا هست و پیشینه مسیحی داره در حالیکه هدی ایرانیه و بهایی هست.
این زوج اخیرا یک نفر سومی بهشون اضافه شده…