لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11884

فصل مشترک – مفهوم اخلاق

199

از دکتر بهروز ثابت پرسیدیم عمل اخلاقی‌ را چطور تعریف میکنند؟