لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11863

زندگی زنان در عصر قاجار(۹۴) – زنان و مطبوعات ق ۸

250

بخش دوم و پایانی سرگذشت نشریه جهان زنان و مدیر مسئول آن بانو فخر آفاق پارسایس