لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11850

خاطرات یوتاب(۱۸) – مراجعت به وطن

366

دکتر نادری که به آلمان رفته بود پس از آنکه خانواده اش از یوتاب برای ازدواج با او خواستگاری میکنند به ایران بر میگردد.