لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11845

دوازده فانوس(۱۱) – وحدت لسان و خط

269

چقدر دنیای ما جای بهتر و راحت تری می بود اگر همه آدمها می تونستند با یک زبان مشترک با هم حرف بزنند.