لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11844

پرواز- شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی ق۲

383

فاضل که اجدادش از علما بودند پس از تحمل سختی ها و ریاضت هایی که کشید با مطالعه کتاب ایقان از آثار حضرت بهاالله مومن شد.