لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11814

بازتاب – روح ق۲

607

چرا ادیان اصرار بر وجود امرى خارج از ماده دارند؟ آیا روح اثبات پذیر است؟ آیا مرگ پایان کار جسم و روح است یا به تعبیر همه ادیان ماجرا هنوز ادامه دارد؟ دیدگاه دیانت بهائى چیست؟ ایا حرف جدیدى در این زمینه ها دارد؟ همچون برنامه قبل در جستجوى پاسخ هائى براى سوالاتى از این دست شاهرخ کوهستانی در بازتاب میزبان قاسم بیات و بهروز ثابت خواهد بود.