لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11810

با اندیشمندان(۱۶۷) – نقش وفاداری در زندگی ق۳

233

بررسی بخش بیست و سوّم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. اهمیت و نقش وفاداری در زندگی مشترک.