لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11809

مفاهیم مدنی(۱۰) – حکومت مستبدّ دینی

253

روشهائی که برای پیشگیری از ایجاد یک حکومت مستبدّ دینی در رساله مدنیّه توصیه شده است.