لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11808

برنامه کامل ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

176

مفاهیم مدنی در رساله مدنیّه – با اندیشمندان