لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11797

شاید شنیده باشید(۱۰۵) – ق۳

144

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء