لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11793

شاید شنیده باشید(۱۰۵) – ق۲

107

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء