لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11789

شاید شنیده باشید(۱۰۵) – ق۱

186

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء