لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11766

فصل مشترک – حق تحصیل

182

از سامان مبشر پرسیدیم عملکرد مؤسسه علمی‌ آزاد یا دانشگاه بهائی را چطور ارزیابی می‌کند؟