لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11747

دوازده فانوس(۱۰) – وحدت عالم انسانی

283

” همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار”