لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11739

به دنبال معنا(۲۷) – یک کتاب

155

شایان و دستان و بقیه دوستان به منزل شبنم رفته از اقداماتشان میگویند.