مفاهیم مدنی(۹) – قدرت روحانیّون

73

آیا رساله ی مدنیّه به نوعی مؤیّد و مروّج قدرت روحانیّون است؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11694