لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11682

شاید شنیده باشید(۱۰۴) – ق۱

78

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء