لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11649

نقطه سر خط – یادداشت تحلیلی ق۱

154

بخش اوّل یادداشت ” مهمترین مشکل کشور چیست ؟ ”