لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11639

دوازده فانوس(۹) – تعلیم و تربیت عمومی و اجباری

280

هر کودکی چه پسر و چه دختر، چه فقیر و چه غنی حق دارد خواندن و نوشتن را بیاموزد.